Inschrijving in het register

Je moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister. Je hebt dus een domicilie- of referentieadres. 

Het is niet genoeg als je ingeschreven bent in het wachtregister.

Leeftijd

Je kan je alleen maar inschrijven als je ouder bent dan 18 jaar.

Inkomen

Je inkomen mag niet te hoog en niet te laag zijn. Met inkomen bedoelen we het ‘gezamenlijk belastbaar inkomen' en de 'afzonderlijke belastbare inkomsten' op het laatst gekende aanslagbiljet voor de personenbelasting.

Dit is ook:

 • het leefloon
 • de inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap
 • de van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit het buitenland of verworven bij een Europese of internationale instelling

Het inkomen van de andere personen die mee verhuizen, telt ook mee. Er gelden wel uitzonderingen die je hier leest.

Voor we jouw inkomen kunnen aftoetsen aan de inkomensgrenzen, moeten we dit indexeren. Dit doen we volgens de gezondsheidindex.

 

Inkomensgrenzen

Je inkomen mag in 2023 niet lager zijn dan 10.795 euro, en mag niet hoger zijn dan:

 

Jouw gezinstype

Geïndexeerde inkomensgrens 2023

Alleenstaande zonder persoon ten laste

43.140 euro

Alleenstaande met handicap zonder persoon ten laste

47.477 euro

Alle andere situaties:

Per persoon ten laste verhogen met:

64.703 euro

4.308 euro

Eigendom

Voor een koopwoning moet je voldoen aan voorwaarden rond eigendom. U mag:

 • geen woning of bouwgrond (volledig of deels) in volle eigendom, in vruchtgebruik, erfpacht of opstal hebben
 • geen woning of bouwgrond hebben die je zelf (volledig of deels) in vruchtgebruik gaf
 • geen woning of bouwgrond hebben die je (volledig of deels) in erfpacht of opstal gaf
 • geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap zijn waarin je een zakelijk recht (volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht, opstal) op een woning of bouwgrond inbracht

Deze voorwaarden gelden ook voor jouw gezinsleden die mee verhuizen en voor woningen of bouwgronden in het buitenland.  

Uitzonderingen

In de volgende gevallen is een uitzonderlijk mogelijk:

 •  Je hebt je woning of bouwgrond samen met 1 van de volgende personen volledig in volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal: je echtgenoot of ex-echtgenoot, de persoon met wie je wettelijk samenwoont of samenwoonde, jouw feitelijke partner of ex-partner. Deze persoon mag de sociale koopwoning of bouwgrond niet mee kopen en de (op te richten) woning niet mee bewonen.
 • Je gaf jouw woning of bouwgrond samen met 1 van de volgende personen volledig in vruchtgebruik, erfpacht of opstal: jouw echtgenoot of ex-echtgenoot, de persoon met wie je wettelijk samenwoont of samenwoonde, jouw feitelijke partner of ex-partner. Deze persoon mag de sociale koopwoning of bouwgrond niet mee kopen en de (op te richten) woning niet mee bewonen.
 • Via schenking of erfenis kreeg jij of een gezinslid de woning of bouwgrond gedeeltelijk in volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal.
 • Via schenking of erfenis kreeg jij of een gezinslid een aandeel van de woning of bouwgrond waarop een recht van erfpacht op opstal is gegeven.
 • Jouw woning of de woning van een gezinslid is overbewoond of onbewoonbaar verklaard of geadviseerd. De woning heeft een geïndexeerd kadastraal inkomen van minder dan 2.000 euro.
 • Jouw woning of de woning van een gezinslid ligt in een zone waar wonen niet toegelaten is. De woning heeft een geïndexeerd kadastraal inkomen van minder dan 2.000 euro.